UAB “LAT GRUPĖ” PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato UAB „LAT Grupė“ (juridinio asmens kodas 300709638, adresas Metalistų g. 6B, LT78107 Šiauliai, tel.:+37041502048, el. pašto adresas info@fleetmaster.lt) (toliau – Bendrovė, mes), vykdomo interneto svetainės www.fleetmaster.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų ir kitų fizinių asmenų (toliau -Duomenų subjektų, Jūsų) Asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Mes galime šią Privatumo politiką peržiūrėti ir pakeisti tam, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus, ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos redakcija.

1. DUOMENŲ RINKIMAS

Bendrovė renka Jūsų Asmens duomenis:

1.1 kuriuos pateikiate Jūs (tiesiogiai iš Duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų Bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas ir (ar) prekes arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, siekdami įsidarbinti ir pan.;

1.2 kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų paslaugomis (lankotės mūsų interneto svetainėje, užsakote bei apmokate už mūsų paslaugas, ir pan.);

1.3 kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nedarbingumo apskaitai), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (vizų ar leidimo gyventi Lietuvoje išdavimui)), viešai prieinamų registrų ir kt.

2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, darbuotojas, kandidatas į darbuotojus, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Bendrove komunikuojate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Bendrovė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis. Bendrovė renka ir tvarko tokių kategorijų Asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

Asmens tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys (asmens tapatybės kortelės, paso) ir kt.

El. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), šalis.

Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus

Duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, teismų ir antstolių paklausimus, ar vykdant instruktavimus, numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar duomenys, būtini pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai siekiama įdarbinti kitų šalių piliečius (pvz. lytis, tautybė, gimimo vieta ir kt.).

Finansiniai duomenys

Duomenys apie sąskaitas (pvz. bankas, banko sąskaitos numeris, savininko vardas ir pavardė), priskaičiuoto ir išmokėto atlyginimo dydis ir išmokėjimo data, priskaičiuoto pajamų mokesčio ir privalomojo socialinio draudimo dydžiai ar kitos išmokos Duomenų subjektams, bei kiti Asmens duomenys, tvarkomi vykdant sutartį, atsiskaitymus ar pirkimus iš fizinių asmenų.

Duomenys, surinkti naudojantis elektroninėmis, ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis

Duomenys, kurie surinkti Duomenų subjektams atvykus į Bendrovę ar naudojantis Bendrovės informaciniais ištekliais arba lankantis Bendrovės Interneto svetainėje, pvz., unikalūs prietaisų identifikatoriai, interneto protokolo (IP) adresas ir pan.

Verslo partnerių (tiekėjų, užsakovų ir pan.) arba potencialių verslo partnerių darbuotojų, atstovų ar kontaktinių asmenų Asmens duomenys

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, parašas, klientų - fizinių asmenų verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo ir galiojimo datos, PVM mokėtojo kodas (jei yra PVM mokėtojas) ir pan.

Specialių kategorijų Asmens duomenys

Duomenys, susiję su Duomenų subjekto sveikata ir (ar) teisiniais nusižengimais. Tam tikrais atvejais tam, kad Bendrovėje būtų suteiktos sveikatos paslaugos, nelaimingų atsitikimų darbe prevencija ir atliekami incidentų tyrimai ar kitaip užtikrinamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, Bendrovė privalo tvarkyti specialių kategorijų Asmens duomenis (pvz. periodinis alkoholio kiekio išpūstame ore patikrinimas ir pan.).

Duomenys apie artimus asmenis

Informacija apie Duomenų subjekto šeimą ir kitus susijusius asmenis, kai Bendrovei privaloma įgyvendinti įstatymų, suteikiančių Duomenų subjektui socialines ir kitokio tipo lengvatas, nuostatas arba, kiek tai yra būtina, siekiant pranešti apie nelaimingo atsitikimo darbe įvykį.

Duomenys, susiję su profesija ir kvalifikacija

Duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove

Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, pranešimų turinys, informacija, pateikta Jūsų Bendrovei teikiamuose dokumentuose, kreipiantis dėl paslaugų, įsidarbinimo, ginčų ir kitomis temomis.

 

3. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Bendrovė renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos vykdymo tikslais. Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Bendrovė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

3.1 Sutikimas. Bendrovė tam tikrais atvejais prašo Duomenų subjektų sutikimo tvarkyti jų Asmens duomenis. Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis kandidatavimo į darbuotojus metu, asmenų atvaizdo (nuotraukos), užfiksuoto renginių metu naudojimui. Duomenų subjektai gali bet kada atšaukti duotą sutikimą.

3.2 Teisinių prievolių vykdymas. Siekiant užtikrinti Bendrovei taikomų teisinių prievolių vykdymą, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis pagal taikomų teisės aktų reikalavimus. Toks Duomenų tvarkymas apima siekius:

3.2.1 laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apskaitos tvarkymu, informacijos teikimu valstybinėms institucijoms, reikalavimų;

3.2.2 užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos, profesinės sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymą;

3.2.3 įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, kad Duomenų subjektas galėtų naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;

3.2.4 vykdyti kitų teisės aktų, taikomų Bendrovės vykdomai veiklai, bei teismų raštų ir antstolių patvarkymų reikalavimus.

3.3 Sutarties vykdymas. Pagrindinis Bendrovės vykdomas Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra sudaryti, vykdyti ir administruoti sutartis su darbuotojais ir kitais Duomenų subjektais. Šis Asmens duomenų tvarkymas apima duomenų tvarkymą šiais tikslais:

3.3.1 darbo bei praktikos sutarčių sudarymas ir vykdymas, darbo priemonių suteikimas;

3.3.2 kandidato į darbuotojus atranka siekiant sudaryti su juo darbo sutartį;

3.3.3 kandidato į darbuotojus, kuris nėra Lietuvos pilietis, atranka tikslu sudaryti darbo sutartį ir šiam tikslui tvarkomi kandidato Asmens duomenys siekiant gauti darbo vizą ir (arba) leidimą gyventi Lietuvoje;

3.3.4 darbo užmokesčio, premijų, priedų, pašalpų, dovanų ir kitų išmokų skaičiavimas, pervedimai, duomenų perdavimas valstybės institucijoms, taip pat buhalterinės apskaitos tvarkymas (nesusijęs su darbo santykiais).

3.4 Gyvybinių duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesų apsauga. Šiuo pagrindu Bendrovėje gali būti tvarkomi Asmens duomenys kai būtina suteikti pirmąją medicinos pagalbą tais atvejais, kai Duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių pats negali duoti sutikimo.

3.5 Teisėtas interesas. Bendrovė tvarko fizinių asmenų Asmens duomenis siekdama teisėto intereso. Toks duomenų tvarkymas yra būtinas, kai Bendrovės teisėtas interesas, Bendrovės vertinimu, yra viršesnis už fizinio asmens interesą, susijusį su jo teise į privatumą. Toks duomenų tvarkymas apima šiuos tikslus:

3.5.1 ginti Bendrovės klientų, pačios Bendrovės ir (ar) Bendrovės darbuotojų teisėtus interesus, įgyvendinant reikiamas saugumo priemones;

3.5.2 palaikyti santykius ir komunikaciją su klientais ir verslo partneriais;

3.5.3 siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės infrastruktūros, turto ir informacinių išteklių valdymą bei administravimą;

3.5.4 užtikrinti kokybišką Bendrovės paslaugų teikimą, informacijos, susijusios su paslaugų teikimu klientui, apsaugą, taip pat tobulinti, vystyti ir palaikyti programinę įrangą, techninių ir informacinių technologijų priemonių sistemas;

3.5.5 pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus, atsakyti ir išnagrinėti pareikštas pretenzijas ar dalyvauti ginčuose.

Jeigu Bendrovė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Bendrovė negalės užtikrinti paslaugų teikimo, sutarties su Jumis pasirašymo ar kitokios komunikacijos su Jumis.

Išsamią informaciją apie savo teises, rasite Privatumo politikos skiltyje „Duomenų subjektų teisės”.

4. DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITI DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Mes galime pateikti Jūsų Asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

4.1 UAB AVERTO LT įmonių grupės bendrovėms, kai to reikia vidaus administravimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

4.2 Duomenų tvarkytojams (subrangovams) ir (arba) įmonėms, kurios teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Bendrove sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: rangovai, atliekantys elektroninių ryšių užtikrinimo bei interneto svetainės priežiūros paslaugas, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys Bendrovei informacinių sistemų priežiūros ir kitas paslaugas ir pan.

4.3 Teisines, draudimo, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

4.4 Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas. Bendrovė gali tvarkomus Asmens duomenis perduoti nusikalstamas veikas ir incidentus tiriančioms valstybinėms institucijoms (pvz., Policijai, Valstybinei darbo inspekcijai ir pan.), kitoms valstybinėms institucijoms (pvz., VMI, Sodrai, Migracijos departamentui) teisės aktuose numatytais atvejais. Mes perduodame Jūsų Asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami Bendrovės teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu Bendrovė perduos Jūsų Asmens duomenis tokiems gavėjams, imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi.

5. DUOMENŲ SAUGUMO IR KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

Siekdama apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bendrovės įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi bei kitų techninių priemonių, būtinų duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

6. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

6.1 Bendrovėje tvarkomi Asmens duomenys saugomi vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100) ir (arba) Bendrovės vadovo patvirtintais terminais. Bendrovė taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Asmens duomenys, kai nurodyti tokį saugojimo ar / ir ištrynimo terminą yra įmanoma.

6.2 Duomenys taip pat gali būti saugomi ilgiau nei numatyta, siekiant pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus ar Bendrovės teisėtą interesą, taip pat vykdant taikomus duomenų apsaugos įstatymus, tačiau, kai tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir saugojimas yra tinkamai dokumentuotas.

6.3 Pasibaigus duomenų saugojimo terminui ar išnykus teisėtam pagrindui saugoti Asmens duomenis, tokie duomenys nedelsiant sunaikinami. Elektronine forma saugomi duomenys sunaikinami juos ištrinant be galimybės atkurti, popieriniai dokumentai, kuriuose yra duomenų, susmulkinami, o likučiai saugiu būdu utilizuojami.

7. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKA

Duomenų subjektui dalyvaujant Bendrovės vykdomose atrankose į laisvas darbo vietas, Bendrovė duomenų tvarkymą vykdo vadovaujantis „Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika“, kuri yra skelbiama https://www.fleetmaster.lt/kidadtp/

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1 Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite teisę:

8.1.1 žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2 susipažinti su tvarkomais savo Asmens duomenimis;

8.1.3 reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis;

8.1.4 reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;

8.1.5 apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą;

8.1.6 prašyti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;

8.1.7 nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

8.1.8 bet kada atšaukti Bendrovei duotus Jūsų sutikimus;

8.1.9 Jei manote, kad tvarkant Jūsų Asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT10312, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt ar kitais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje skelbiamais būdais, tačiau visada kviečiame pirmiausia išsakyti savo abejones Bendrovei, kad galėtume atsakyti į Jums kylančius klausimus.

8.2 Duomenų subjektų teisės užtikrinamos neatlygintinai. Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl to, kad nepagrįstai teikiami pakartotinai, Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar / bei veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali motyvuotai atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

8.3 Duomenų subjektai prašymus Bendrovei dėl bet kurios Duomenų subjekto teisės įgyvendinimo gali pateikti keliais būdais - tiesiogiai Bendrovei, paštu ar el. ryšio priemonėmis. Pateikdami prašymus Duomenų subjektai privalo patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) pateikiant prašymą tiesiogiai Bendrovės darbuotojui - pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) pateikiant prašymą paštu - kartu pateikti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; 3) pateikiant el. ryšių priemonėmis - turi pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

9. KONTAKTAI

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis Duomenų apsaugos pareigūno el. paštu duomenuapsauga@fleetmaster.lt arba atvykite mūsų buveinės adresu Metalistų g. 6B, LT78107 Šiauliai, Lietuva.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: +370(611)32441; el. paštas: duomenuapsauga@fleetmaster.lt

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. kovo 3  d.